Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri

Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri

PROGRAM HEDEFLERİ 

Hasta ve yaşlı hizmetleri alanında verilen eğitim ile hasta/ yaşlı bakımı bilgi ve becerilerini kullanarak, bakıma muhtaç kişilere bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. 

Artan nüfus; sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların değişmesi karşısında kurum bakımı yetersiz kalmakta ve yeni bakım merkezlerine, bakım elemanlarına vb. bakım hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülkemizde de yaşlı nüfusun, toplam nüfus içindeki oranının, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdekine benzer şekilde arttığı istatistikî çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bununla birlikte ülkemizdeki şehirleşmeye paralel toplumdaki değişme süreci, geniş aileleri çekirdek aileye dönüştürmeye başlaması, kadınların da çalışma hayatına katılmasıyla yaşlı/hasta bakımında sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu durum ise geleneksel bakım hizmeti yerine konusunda uzmanlaşmış ve yeterli bakım niteliklerine sahip, donanımlı elemanlara ihtiyaç doğurmuştur. 

ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA…

•    Hasta Bakımı 
•    Yaşlı  Bakımı, 

dalları yer almaktadır. 

Bu doğrultuda Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve alan altında yer alan meslekte ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır. 

BU PROGRAMDA ÖĞRENCİYE…

İnsan vücudunun anatomisi, ofis programları, sağlık hizmetlerinde iletişim, etik ilke ve sorumlulukları doğrultusunda çalışma, hasta ve yaşlının kişisel bakımını yapma, tıbbi bakımını destekleme, hasta ve yaşlının beslenmesini sağlama, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, hasta/ yaralıya ilk yardım uygulama, temel ilaç bilgisi, hastalıklar bilgisi, tıbbi terminoloji, rehabilitasyon, sağlıklı ve aktif yaşlanma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

PROGRAMIN SÜRESİ 
Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

BELGELENDİRME 

Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi (Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında iş yeri açma belgesi verilmemektedir.) verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/ diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.  

PROGRAMIN UYGULANMASI 

Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir. 

Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dallara özel derslerin okutulması planlanmıştır. 

Öğrenciler alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.  

Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.  

Haftalık ders çizelgesinde; ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki
modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları,projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.  

Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalların başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu
başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı önerilen ders saati değiştirilmeden uygulanır. 

Anadolu meslek programında dal dersleri ile ders saatleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler de dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulu tarafından belirlenir. Anadolu teknik programında belirtilen dal derslerine ait modül süreleri ise Anadolu teknik programı için önerilen ders süreleri göz önünde bulundurularak zümre öğretmenler kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın gerektirdiği tüm kazanımlar dikkate alınır. 

İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren
öğrenme kazanımları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulu tarafından hazırlanır. 

Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak
amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf /sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde zümre öğretmenler kurulu tarafından hazırlanır. 

Öğrenci başarısı belirlenirken çerçeve öğretim programında yer alan derslerin ve modüllerin öğrenme kazanımlarını yoklayan ölçme araçları geliştirilir ve değerlendirme yapılır.  

PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI 

• Mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik, iş fikirleri üretme ve işe uyum sağlamak amacıyla kendini geliştirir. 
• Besin ögelerini, besin gruplarını, sistem hastalıklarında ve özel durumlarda beslenme ilkelerini ayırt eder. 
• Kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programlarında doküman hazırlar.  
• Etkin iletişim becerisi ile kişiler, toplumsal gruplar, hasta, hasta yakını ve engelli bireylerle özel durumlarda iletişim kurar.
• İnsan vücudunun temel yapısını, sistemlerin yapı ve işlevlerini ayırt eder. 
• Etik ilkeler doğrultusunda mesleki faaliyetlerini yürütür.
• Hasta ya da yaşlının kişisel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam alanını düzenler.
• İlk yardımın temel ilkelerini; temel yaşam desteği, kanama ve yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, diğer acil durumlarda ilk yardım uygular.
• Vücut mekaniklerine uygun, hasta/yaralıyı taşır.